Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Ô. DƯƠNG TRUNG QUỐC PHÊ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ CHƯA "TẢ CHÂN". . http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Quoc-hoi-phe-bao-cao-Chinh-phu-chua-ta-chan-875943/

2 nhận xét:

Steps


Flag Counter