Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Liên bang Xô Viết - CCCP (Photo)

 
Dòng chữ trên ảnh: Toàn bộ chính quyền ở Liên bang Xô Viết thuộc về nhân dân
Hiến pháp Liên bang Xô Viết, điều 2

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


2425


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53

------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter