Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Tiếng Trung Quốc chiếm vị trí thứ sáu trên thế giới về mức độ ảnh hưởng

Tiếng Trung Quốc chiếm vị trí thứ sáu trên thế giới về mức độ ảnh hưởng

Китайский язык занимает шестое место в мире по влиятельности

 

15:07.11/07/2011

Nguồn: russian.people.com.cn

Kichbu post on thứ ba, 12.07.2011

 

 

Các chuyên gia-nhà ngôn ngữ học của tổ chức có uy tín nghiên cứu các phương ngữ của Trung Quốc ngày 10 tháng bảy nhận xét  rằng, mặc dù toàn cầu hóa và phát triển khu vực, 130 ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau như trước đây được lan truyền và phát triển trong số dân tỷ người của CHND Trung Hoa.

 

Theo các số liệu thống kê của các nhà ngôn ngữ học khác nhau, hiện trên toàn thế giới tồn tại hơn sáu nghìn ngôn ngữ, trong số đó hơn hai nghìn rưỡi ngôn ngữ đang nằm ở ranh giới diệt vong. 130 ngôn ngữ của Trung Quốc, trong số đó có tiếng Trung  đang được sử dụng trong số 1 tỷ 300 triệu người. Nếu đánh giá sự ảnh hưởng chung của các ngôn ngữ trên thế giới theo sáu thông số, thì tiếng Trung Quốc về mức độ ảnh hưởng hiện chiếm vị trí thứ sáu.

 

Theo cùng với sự tăng tốc của quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc, và sự phát triển không ngừng của mạng di động trong dân chúng, xuất hiện khuynh hướng gia tăng số người trong nước sử dụng “putuhua” (ngôn ngữ chính thức tại CHND Trung Hoa). Hiện thời 1 tỷ 260 triệu dân Trung Quốc sử dụng tiếng Trung Quốc, chỉ 58 triệu 350 nghìn người nói bằng 129 ngôn ngữ khác.-Kichbu-

---

Китайский язык занимает шестое место в мире по влиятельности

 

Эксперты-языковеды авторитетной исследовательской структуры по изучению китайских диалектов 10 июля отметили, что, несмотря на глобализацию и региональное развитие, 130 языков разных китайских народов по-прежнему передаются и развиваются среди миллиардного населения КНР.

Согласно статистическим данным различных языковедов, во всем мире существует более шести тысяч языков, среди них более двух с половиной тысяч языков находятся на грани исчезновения. 130 языков Китая, в том числе и китайский, используются среди населения в 1 млрд. 300 млн. человек. Если оценивать общепризнанное влияние языков в мире по шести параметрам, то китайский язык по влиятельности занимает шестое место.

Вслед за ускорением процесса экономического развития Китая, постоянным ростом мобильности населения, проявляется тенденция увеличения количества людей в стране, кто использует «путунхуа» (официальный язык в КНР). В настоящее время 1 млрд. 260 млн. китайцев используют китайский язык, лишь 58 млн. 350 тысяч человек говорят на других 129 языках. -о-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter