Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Đảng viên cộng sản Trung Quốc bị cấm theo thuật phong thủy

 Фото: depositphotos.com

Китайским коммунистам запретили следовать фэн-шую


Kichbu theo rg.ru

Thuật phong thủy, bói toán, thầy bói và "mê tín dị đoan phong kiến" khác cần phải được loại trừ hoàn toàn khỏi sinh hoạt của các đảng viên của đảng Cộng sản Trung Quốc , theo các quy định mới của sinh hoạt  hoạt động của các đảng viên của ĐCSTQ. Những quy định này có hiệu lực tại Trung Quốc kể từ đầu tháng Một năm nay, và các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhắc lại cho cộng đồng về điều này.

Theo quy định mới, các đảng  viên của đảng CSTQ sẽ bị khai trừ khỏi đảng nếu bị vạch mặt trong việc tổ chức các nghi lễ khác nhau liên quan "mê tín dị đoan phong kiến". Các đảng viên thường trong số những người Cộng sản sẽ nhận được cảnh báo.

Phải thấy rằng ĐCSTQ ngay từ đầu đã không tán thành khi xem xét các dạng khác nhau của hoạt động này của các đảng viên của họ, nhưng đối với họ thường không bị kỷ luật, khi xét đến việc phổ biến rộng rộng rãi của các tín ngưỡng, điềm gỡvân vân trong văn hóa và dân gian Trung Quốc. Bây giờ  cách tiếp cận của ban lãnh đạo ĐCSTQ đã thay đổi. Họ đã quyết định đấu tranh mạnh mẽ hơn đối với những tàn dư của quá khứ", vì một số người thực hành gây nên nạn tham nhũng như điều này đã được cho thấy bởi một vụ bê bối/scandal tiếp theo khi một trong số các quan chức đã bị vạch mặt trong việc thường xuyên tham vấn với "thầy bói cá nhân” thậm chí  ngay cả trong các quyết sách của chính phủ.
-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter