Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Ba thành phần chính của giấc mơ Trung Quốc

  Флаг Китая


Три главных составляющих китайской мечты


Wang Yiwei

Nguồn: inosmi.ru

Kichbu posted on 29.01.2013

Trong suốt một thế kỷ diễn văn của tổng thống Lincoln, nhà lãnh đạo của cuộc đấu tranh vì độc lập của Mỹ, vềchính quyền của dân, vì dân và do dân” đã động viên những nhà tiên phong của cách mạng, người quan trọng trong số họ là Sun Yatsen.

Hôm nay chủ đ "giấc mơ Trung Quốc" lại một lần nữa được các nhà lãnh đạo đất nước nêu lên. Giấc mơ Trung Quốc là gì? Nói ngắn gọn,  bắt nguồn Trung Quốc”, “thuộc về Trung Quốcvà “sản xuất Trung Quốclà ba nguyên tắc chính của những giấc mơ Trung Quốc.


Trước hết nói vềbắt nguồn Trung Quốc”.


Nhờ nên văn hóa dân tộc đa dạng và bản sắc của mình, dân tộc Trung Quốc đã có những đóng góp có ý nghĩa lịch sử rực rỡ trong sự phát triển của nhân loại.


Gần đây, Trung Quốc đã bước vào con đường khó khăn đ cứu nước, và đóng góp của Trung Quốc vào sự phát triển thế giới chưa bao giờ lớn như thế.


Các đường nét của ý tưởng "Trung Quốc phải đóng góp lớn vào sự phát triển của nhân loại" được định hình sau  khi bắt đầu cải cách và mở cửa, đó là một đóng góp hiện đại của mô hình Trung Quốc. Trong môi trường chính trị quốc tế, nhiều nước đang phát triển đang muốn tránh những mặt tiêu cực của di sản chính trị của phương Tây, cho thế giới thấy hình mẫu của sự chọn lựa, phù hợp nhất với tình hình trong nước. Ngoài quan niệm của "sản xuất Trung Quốc", con đường phát triển Trung Quốc và mô hình quản lý khuyến khích Trung Quốc đưa ra nhiều sáng kiếnvà quan niệm "bắt nguồn  Trung Quốc, thuộc về toàn bộ thế giới hơn, cũng  như làm phong phú thêm sự đa dạng của các mô hình phát triển toàn cầu. Nói cách khác, thế giới cần giấc mơ Trung Quốc. Giấc mơ của Trung Quốc là yêu cầu cần thiết trong thời đại của chúng ta.


Bây giờ sẽ thảo luận về quan niệmthuộc về Trung Quốc”.


Giấc mơ Trung Quốc, trước hết, thuộc về Trung Quốc. Chúng ta không vay mượn quan niệm  "giấc mơ" các nước khác, và chúng ta đặc biệt không cần "giấc mơ Mỹ". Mô hình Mỹ là nguy hại và không bền vững, và nó rõ ràng không phải là tấm gương đ noi theo. Ý tưởng về "thuộc về Trung Quốc" có nghĩa rằng đây là một giấc mơ đặc biệt, mà nằm trong bộ ba với "giấc mơ châu Á" và "giấc mơ toàn cầu”. Trước tiên, cần phải thực hiện ý tưởng của "giấc mơ Trung Quốc" và, đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội với đặc trưng của  Trung Quốc, tiếp tục ủng hộ giấc mơ của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Thứ hai, ý tưởng "Trung Quốc châu Á”, là không cho phép Châu Á rơi vào tình trạng trì trệ và hỗn loạn do sự can thiệp của phương Tây. Thứ ba, "Trung Quốc toàn cầu", mà ý tưởng của nó trước hết nằm việc xây dựng một nhà nước hiện đại, văn minh, trong khi đó Trung Quốc phải cho thấy các giá trị truyền thống của mình, cũng như tính phổ quát của mô hình Trung Quốc.


Và, cuối cùng, về quan niệmvì Trung Quốc”.Trung Quốc sẽ không theo giấc mơ Mỹ, tuy vậy nó không chối bỏ cả giấc mơ Mỹ, châu Âu hay Ấn Độ, hoặc bất kỳ  những giấc mơ nào khác. Ngược lại, thành công của Trung Quốc là chất kích thích cho các nước khác thực hiện giấc mơ của riêng mình. Giấc mơ Trung Quốc gắn liền chặt chẽ với giấc mơ thế giới. Trung Quốc không theo đuổi giấc mơ dân tộc hẹp hòi mà bác bỏ thế giới. Về phía mình, thế giới không nên bác bỏ giấc mơ Trung Quốc bằng “chủ nghĩa Châu Âu trung tâm”.Làm thế nào để thực hiện giấc mơ Trung Quốc? Tương ứng với với ba trụ cột của giấc mơ Trung Quốc, có ba phương pháp để thực hiện nó. Thứ nhất, thực hiện các giấc mơ. Trung Quốc có tất cả các biểu hiện của nền văn minh hàng hải, giấc mơ của Trung Quốc về một quốc gia hàng hải mạnh cần  thực hiện xuất phát từ sự phát triển và thúc đẩy giấc mơ nền văn minh hàng hải của Trung Quốc. Thứ hai, giải thích những giấc mơ. Đáp lại những cuộc hỗn loạn đang xảy ra trên thế giới,  giấc mơ Trung Quốc cần giải minh giấc mơ về phổ quát thuộc về Trung Quốc, tạo ra các giá trị chung của nhân loại, thực hiện thống nhất thế giới. Thứ ba, Trung Quốc cần phải có can đảm để thực hiện giấc mơ chưa từng có -  đóng góp vĩ đại, vượt trội sự sự đóng góp của phương Tây và những thành công lịch sử của chính bản thân Trung Quốc.


Như vậy, giấc mơ Trung Quốc là thử thách đối với nhân dân Trung Quốc và các dân tộc trên thế giới, sau khi Trung Quốc được đề cao. Cần thiết đáp ứng các vấn đề của nhiệm vụ trung tâm tiến lên phía trước, bảo vệ những số phận của nhân loại, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của những bậc trí tuệ vĩ đại trong quá khứ, xác lập một nền hòa bình vĩnh viễn.


-----Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter